اخذ پایان کار ساختمان

معمار آقا با یک دهه سابقه درخصوص اخذ پایان کار ساختمان میتوانیم در 25 روز کاری پایان کار شما دوستان را درکل مناطق تهران اخذ نمائیم و پیگیری شهرداری و امور ثبتی ملک شما را انجام دهیم و ر خصوص اخذ پایان کار آپارتمانی در کمتر از یک هفته میتوانیم برای شما بزرگواران اخذ نمائیم کافیست جهت مشاوره با ما تماس بگیرید .

1- مالک به همراه مدارک مالکیت به اداره ثبت منطقه خود مراجعه کرده و نوبت کارشناس بازدید نظام مهندسی را میگیرد

2- کارشناس بازدید نظام مهندسی به صورت رندوم انتخاب شده و بازدید ملک مورد نظر را انجام میدهد

3- ملک به همراه گزارش بازدید نظام به دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کرده و تقاضای پایان کار میکند که در ابتدای امر باید تشکیل پرونده انجام دهد

4- مدارک تشکیل پرونده : مدارک مالک به همراه کپی ، در صورت وکالت نامه اصل و کپی آن ،فیش  پرداختی نوسازی سال جاری ،فیش برق ،برگ سبز مهندس ناظر ، فرم تقاضای تشکیل پرونده

5- بازدید ملک توسط کارشناس بازدید دفتر خدمات الکترونیک شهر وارسال گزارش به منطقه و تایید آن توسط مسئول دفتر

6- اگر ملک خلاف نداشته باد بعد از تایید طرح تفصیلی و بروکف به ویش نویس می آید و اگر خلاف دار باشد بعد از تایید طرح تفصیلی و بروکف به برسی خلاف دفتر میرسد

7- برسی خلاف دفتر توسطکارشناس مربوطه ارسال میگردد و پس از تاییدات لازم در شهرداری کمسیون میشود و بعد از کمیسیون برسی خلاف ،مورد خلاففیش میشود و مالک میتواند در دفتر خدمات فیش را چاپ بگیرد و در قسمت درآمد شهرداری آن را پرداخت کند

8- پس از وصول فیش پرونده به قسمت پیش نویس میرسد که مالک موظف است به کارشناس پیش نویس دفتر خدمات مراجعه کرده و کسری های پرونده را ارائه دهد

9- اصولا مدارک مورد نیاز در پیش نویس ارائه تاییدیه آسانسور و تاییدیه بتن،جوش از فونداسیون تا سقف آخر همچنین اگر در کمسیون به تعهد خاصی که مالک موظف شده است انجام دهد را باید تهیه کند و اگر نیازی بود به فضای سبز و آتش نشانی مالک باید پیگیری لازم را انجام دهد

10- پس از ارسال پیش نویس و تایید رئیس نظارت فنی وطرح تفصیلی و شهردار پرونده به چاپ گواهی میرسد که مالک می تواند برای اخذ سند به اداره ثبت مجدد مراجعه نماید

گروه معمار آقا می تواند پایان کار های ساختمان شمارا در کمتر از 30روز کاری اخذ نماید برای مشاوره و سهولت در امور شهرداری با ما تماس بگیرید.

09128340321 (مقداد جعفری )